Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Postafen tablett

25 mg | 10 st
79:-
Jämförpris: 7:90/st
st
Köp
 • Webblager +10 st Levereras om 1-2 arbetsdagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Postafen Verksamt ämne: Meklozin Varunummer: 165787 Apotekets varuid: 13291
 • Förebygger illamående vid åksjuka
 • Effekten varar upp till 12 timmar
 • Från 6 år
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Postafen är och vad det används för

  Meklozin som är ett antihistamin, dämpar innerörats funktioner som har med balansen att göra och ger på så sätt effekt mot illamående och kräkningar. Verkningstiden är ca 12 timmar.

  Postafen används till vuxna, ungdomar och barn över 6 år vid åksjuka (bil-, buss-, flyg- och sjösjuka).

  Meklozin som finns i Postafen kan också vara godkänd för att behandla andra

  sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Postafen

  25 mg tabletter
  Meklozinhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Detta läkemedel är receptfritt. Postafen måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Postafen är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Postafen
  3. Hur du använder Postafen
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Postafen ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Postafen är och vad det används för

  Meklozin som är ett antihistamin, dämpar innerörats funktioner som har med balansen att göra och ger på så sätt effekt mot illamående och kräkningar. Verkningstiden är ca 12 timmar.


  Postafen används till vuxna, ungdomar och barn över 6 år vid åksjuka (bil-, buss-, flyg- och sjösjuka).


  Meklozin som finns i Postafen kan också vara godkänd för att behandla andra

  sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Postafen

  Använd inte Postafen

  • om du är allergisk mot meklozinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot något piperazinderivat (en grupp av antihistaminer).

  • om du har nedsatt leverfunktion.


  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Postafen om du:

  • har svårt att urinera

  • har grön starr

  • vet att du har en förträngning i magmunnen (pylorusstenos)

  • upplever minskade tarmrörelser

  • har kraftig muskelsvaghet (myastenia gravis)

  • har demens

  • har epilepsi

  • har gravt nedsatt njurfunktion


  Äldre är ofta känsliga för de antikolinerga effekterna av Postafen. Dessa effekter kan ge torr mun, minskad svettning, svårigheter att urinera, förstoppning och ökad puls. Därför rekommenderas en lägre dos till äldre i början av behandlingen.


  Du ska inte använda alkohol tillsammans med Postafen.


  Om du tar Postafen samtidigt med vissa andra läkemedel, såsom medel som dämpar det centrala nervsystemet, atropinliknande läkemedel (antikolinergika) eller sk MAO-hämmare (används för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom), kan du få en förstärkt effekt och därmed ökar risken för biverkningar.


  Ta inte Postafen de närmaste 4 dagarna före ett allergitest, eftersom resultatet av testet kan bli missvisande.

  Andra läkemedel och Postafen

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Rådgör med läkare om du tar något av följande läkemedel. Postafen kan förstärka effekten av dessa medel och en dosändring kan vara nödvändig:

  • Medel som dämpar det centrala nervsystemet (vissa lugnande läkemedel, vissa läkemedel mot svår smärta eller epilepsi)

  • Antikolinergika (t ex vissa kramplösande läkemedel eller vissa läkemedel mot magbesvär eller luftvägsbesvär), andra medel med antikolinerg effekt eller MAO-hämmare (läkemedel mot depression eller Parkinsons sjukdom).

  Postafen med mat, dryck och alkohol

  Postafen ska inte användas tillsammans med alkohol.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Postafen ska endast användas under graviditet om det är absolut nödvändigt och i sådana fall under kortast möjliga tid och högst 2 tabletter dagligen.


  Postafen går troligen över i modersmjölk och därför ska Postafen inte användas under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Postafen kan försämra reaktionsförmågan och koncentrationsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete. Samtidig användning av Postafen och alkohol eller lugnande medel förstärker dessa effekter. Därför ska kombinationen undvikas.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Postafen innehåller laktos

  Postafen innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Postafen

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Du ska ta tabletten genom munnen tillsammans med en måltid, vatten eller en alkoholfri dryck.

  Rekommenderad dos

  Vuxna och ungdomar över 12 år: 1 tablett

  Barn 6-12 år: ½ tablett


  Postafen har inte undersökts i kliniska studier på barn.


  Vid åksjuka ges dosen 1 timme före avresa och därefter var 12:e timme om resan varar längre än 12 timmar.


  Det kan vara nödvändigt att sänka dosen om du tar Postafen tillsammans med vissa andra läkemedel, se också avsnitt 2 ”Var särskilt försiktig med Postafen” och ”Användning av andra läkemedel” för vidare information.

  Om du använt för stor mängd av Postafen

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  En överdosering av Postafen kan orsaka följande symtom: Vidgade pupiller, ansiktsrodnad, muntorrhet, hallucinationer, svårighet att koordinera rörelser, darrningar, psykos, förhöjd kroppstemperatur, högt eller lågt blodtryck, påverkan på hjärtrytmen, dåsighet, koma eller upphetsning, kramper, depression.

  Om du har glömt att ta Postafen

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  De vanligaste biverkningarna är dåsighet, trötthet och muntorrhet.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Muntorrhet, yrsel, dåsighet, torrhet i hals och näsa


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Dubbelseende, illamående, kräkningar, svårighet att urinera


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data): Påverkan på hjärtats rytm, tinnitus, svindel, dimsyn, magsmärtor, förstoppning, diarré, trötthet, kraftlöshet, anafylaktisk chock, viktökning, aptitlöshet, ökad aptit, huvudvärk, onormala känselförnimmelser som stickningar och myrkrypningar, rörelsestörningar, ångest, upprymdhet, retbarhet, hallucinationer, sömnlöshet, psykotiska störningar, för små eller för stora urinmängder, lågt blodtryck, utslag, nässelfeber


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Postafen ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är meklozinhydroklorid 25 mg.

  • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat 75 mg, majsstärkelse, talk, povidon, kalciumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tabletterna är vita, plana och med brytskåra.


  Postafen finns i tryckförpackningar med 10 tabletter (receptfri förpackning) eller 100 tabletter (receptbelagd förpackning).

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  TERALI

  23 rue Christophe Plantin

  ZA La Haute Limougère

  37230 Fondettes

  Frankrike


  Tillverkare

  UCB Pharma S.A.

  Chemin du Foriest

  1420 Braine-l‘Alleud

  Belgien


  Delpharm Evreux

  5 rue du Guesclin

  27000 Evreux

  Frankrike


  Information lämnas av
  Sofus Regulatory Affairs AB

  Torsgatan 4

  111 23 Stockholm

  Sverige

  E-mail: pharmacovigilance@sofus.se


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-06-02


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.