Bafucin® Sugtablett Burk, 25tabletter
Bafucin® Sugtablett Burk, 25tabletter
Bafucin® Sugtablett Burk, 25tabletter

Läkemedel

Bafucin sugtablett 25 st

24-diklorobensylalkohol, Gramicidin, Cetylpyridinium, Bensokain

Webbpris

54:-

Jämförpris:

2:16/st

Butikspris

79:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Snart i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid halsont och svalgrodnad i samband med lindriga infektioner i munhåla och svalg
 • Effekten är både smärtlindrande och bakteriehämmande. Sockerfri
 • Från 5 år
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Bafucin® sugtablett har en trippeleffekt mot halsont - lindrar smärta, hämmar bakterier och dämpar rodnad. Bafucin® är sockerfri med smak av anis och mentol. Används vid halsont och svalgrodnad i samband med lindriga infektioner. Bafucin® bedövar lokalt för att lindra smärtan.
 • De aktiva substanserna är bensokain 2 mg, gramicidin 0,3 mg, cetylpyridiniumklorid 2 mg, 2,4-diklorbensylalkohol 2 mg Övriga innehållsämnen är sorbitol 500 mg (sötningsmedel), sackarinnatrium, mentol, riboflavin (färgämne E 101), polyetylenglykol, etylcellulosa, eukalyptusolja, anisolja, dimetikon

 • Vuxna och barn från 5 år: 1 sugtablett får långsamt smälta i munnen varannan timme. Ta inte fler än 12 sugtabletter under 24 timmar.
 • Bafucin

  sugtabletter

  sorbitol och natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Bafucin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Bafucin
  3. Hur du använder Bafucin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Bafucin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Bafucin är och vad det används för

  Bensokain är smärtlindrande genom att verka lokalbedövande. Gramicidin är ett antibiotikum med lokal effekt i munhålan. Cetylpyridiniumklorid och diklorobensylalkohol är lokalt verkande ämnen mot bakterier.


  Bafucin är halstabletter som används vid halsont och svalgrodnad i samband med lindriga infektioner i munhåla och svalg.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Bafucin

  Använd inte Bafucin

  • om du är allergisk mot bensokain, gramicidin, cetylpyridiniumklorid, diklorobensylalkohol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Använd med försiktighet om du har aspirationsproblem (inandning av mat eller vätska i lungorna) eller svårigheter att svälja.

  Andra läkemedel och Bafucin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


  Amning

  Okänt om Bafucin går över i modersmjölken.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga effekter på förmågan att köra bil har observerats.

  Bafucin innhåller sorbitol, natrium och smakämne med linalol och limonen:

  • 505 mg sorbitol per sugtablett. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter eller har sällsynt ärftlig fruktosintolerans, som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel. Sorbitol kan ge obehag i mage/tarm och kan ha en milt laxerande effekt.

  • mindre än 1 mmol (23mg) natrium per sugtablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

  • smakämne med linalol och limonen. Dessa ämnen kan orsaka allergiska reaktioner.

  3. Hur du använder Bafucin

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna och barn över 5 år: 1 sugtablett får långsamt smälta i munnen varannan timme.

  Annan dos enligt läkares föreskrift. Ta inte fler än 12 sugtabletter under 24 timmar.

  Om du har använt för stor mängd av Bafucin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Bafucin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Bafucin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårighet att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 1000): Nässelfeber, hudutslag


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Bafucin ska förvaras

  Förvaras vid högst 25 °C.


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är bensokain 2 mg, gramicidin 0,3 mg, cetylpyridiniumklorid 2 mg, 2,4-diklorobensylalkohol 2 mg

  • Övriga innehållsämnen är sorbitol (sötningsmedel), sackarinnatrium, mentol, riboflavin (färgämne E 101), polyetylenglykol, etylcellulosa, eukalyptusolja(innehåller linalol och limonen), anisolja (innehåller linalol och limonen), dimetikon

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Sugtabletter (ljusgula, runda, kupade med smak av mentol och anis).


  Bafucin finns i plastburkar à 25, 50 och 100 sugtabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  McNeil Sweden AB

  Solna

  Tel: 08-503 385 00

  med-info@its.jnj.com


  Tillverkare

  Famar Health Care Services Madrid S.A.U

  Avda. de Leganés, 62

  28923 Alcorcón (Madrid)

  Spanien

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2022-08-09

Loading