Kundkontaktsärenden 

När du kontaktar Kundkontakt på Apotek Hjärtat kan vi komma att behandla dina personuppgifter.  

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

  • Dig själv

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du t.ex. ringer, mejlar eller på annat sätt kontaktar Apotek Hjärtats kundkontakt.

  • eHälsomyndigheten

Vi tar del av uppgifter om ditt högkostnadsskydd, e-recept, m.m. från eHälsomyndigheten.

När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

  • Vid kontakt för frågor om ditt recept och rådgivning

När du kontaktar oss via telefon, e-post eller chat för frågor om ditt recept eller för att få rådgivning om läkemedel registrerar vi ditt namn och personnummer. För att få fram information om ditt recept kan du komma att behöva identifiera dig genom Mobilt BankID.  

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer

Köpinformation

Receptinformation

Berättigat intresse. För att kunna svara på din fråga behöver vi behandla de personuppgifter som är relevanta för din fråga.

Bevarandetid:  Uppgift om telefonkontakten sparas under högst 7 dagar efter den registrerades. Om telefonkontakten inneburit att ett ärende registreras i vårt ärendehanteringssystem behandlas personuppgiften så länge ärendet hanteras.

 

  • Vid kontakt för frågor om din order, bonus, Klubb Hjärtat m.m.

När du kontaktar oss via telefon, e-post eller chat för frågor om din order, din bonus, ditt medlemskap i Klubb Hjärtat eller andra liknande ärenden hanterar vi exempelvis ditt namn, personnummer och i förekommande fall ordernummer. För att få fram viss information kan vi komma att be dig legitimera dig genom mobilt BankID.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Bonusuppgifter

Din kommunikation

Erbjudanden

Identitetsuppgifter, inklusive personnummer

Kontaktuppgifter

Kundstatus

Kundtyp

Kundval

Köpinformation

Medlemskapsuppgifter

Medlemstatus

Order- och leveransuppgifter

 

Berättigat intresse. För att kunna svara på din fråga behöver vi behandla de personuppgifter som är relevanta för din fråga.

 

 

 

Bevarandetid: Uppgift om telefonkontakten sparas under högst 7 dagar efter den registrerades i vår samtalslogg.  Uppgiften om chat-kommunikation sparas under högst 24 timmar efter att den registrerades i vår chat-logg. Om telefon- eller chatkontakten inneburit att ett ärende registreras i vårt ärendehanteringssystem behandlas personuppgiften så länge ärendet hanteras.  

 

Uppgift om e-postkommunikation sparas under högst 90 dagar efter det att ärendet avslutades.

 

  • Uppföljning och utvärdering

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter som hanterats enligt ovan även för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Användargenererade uppgifter

Demografiska uppgifter

Din kommunikation

Erbjudanden

Hushållsuppgifter

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Kundstatus

Kundtyp

Kundval

Köpinformation

Medlemskapsuppgifter

Order- och leveransuppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera verksamheten.

Bevarandetid: Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.

 

  • Utrednings- och säkerhetsskäl samt för att hantera rättsliga krav

När vi misstänker att vi har blivit utsatta för bedrägeri eller andra lagöverträdelser behandlar vi dina personuppgifter för utrednings- och säkerhetsskäl. Likaså behandlar vi dina personuppgifter om du har rättsliga krav mot Apotek Hjärtat eller om vi har rättsliga krav mot dig.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

De uppgifter som vi har samlat in och som är nödvändiga i det enskilda fallet för att utreda och förhindra bedrägerier, andra lagöverträdelser samt för att hantera rättsliga krav.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utreda och förhindra bedrägerier och andra lagöverträdelser samt för att hantera rättsliga krav.   

 

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte, samt för den tid därefter som är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

 

  • Hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla och förbättra våra system och tjänster.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

De uppgifter som vi har samlat in och som är nödvändiga för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter sparas under samma period som anges i förhållande till ovan angivna ändamål. Personuppgifter i loggar för felsökning och incidenthantering bevaras under en period av 12 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

  • Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Apotek Hjärtat, t.ex. IT-tjänster.

  • Övriga mottagare 

I vissa fall kan vi dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situat­ionen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, dom­stol och polisen.

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det.

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga för­pliktelser.

Externa rådgivare

Vi kan lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Domstol, motparter etc.

Vi kan dela personuppgifter med rätts­vårdande myndigheter, t.ex. polisen om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att bidra till en pågående brottsutred­ning.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att bidra till en pågående brottsut­redning på begä­ran.

  

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2021 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.