Besökare på Apotek Hjärtats digitala och sociala kanaler

När du besöker våra digitala kanaler (vår hemsida, vår app eller våra sidor på sociala medier) behandlar vi dina personuppgifter för att bl.a. optimera ditt besök. Vi behandlar också dina personuppgifter om du deltar i en tävling eller ett event.Vi behandlar endast uppgifter som du själv lämnar.  Nedan anges vem som är personuppgiftsansvarig för respektive behandling. 

När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • Genomförande av tävling/event

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att genomföra tävlingar och event som du deltar i, t.ex. för att regi­strera ditt deltagande och i vissa fall publicera dina uppgifter i olika digitala kana­ler.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Bild- och ljudmaterial

Din kommunikation

Identitetsuppgifter

Kontaktinformation

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra event och täv­lingar.

 

 

Samtycke. I den mån du registrerat dig för utskick sker den behandlingen med stöd av ditt samtycke.

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras inför och under eventet och tävlingen för detta syfte, samt för en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för eventets eller tävlingens genomförande för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp deltagandet och utvärdera eventet eller tävlingen, samt för planering av eventuella framtida event eller tävlingar. Publicerade personuppgifter i digitala kanaler bevaras som utgångspunkt tillsvidare. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter kan sparas tillsvidare.

 

 •  Kommunikation och lämnande av erbjudanden inom ramen för våra digitala- och sociala kanaler

  Vi behandlar dina uppgifter som vi samlat in vid besök på våra digitala och sociala kanaler i syfte att kommunicera med dig och lämna erbjudanden i sociala kanaler. För samma syfte behandlar vi dina personuppgifter för att anpassa innehållet i våra sociala kanaler.

 • Hantera förfrågningar inom ramen för våra digitala kanaler

Vi behandlar dina uppgifter för att hantera förfrågningar från dig i digitala kanaler, t.ex. om du ställer frågor till oss i sociala medier.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Användargenererade uppgifter

Identitetsuppgifter

Kontaktinformation

Platsinformation

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att besvara förfrågningar från dig.

 

Samtycke. I den mån du registrerat dig för utskick sker den behandlingen med stöd av ditt samtycke.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras till dess att du avregistrerar dig från ett utskick du har registrerat dig för. Uppgifter som samlas in i samband med användning av digitala tjänster bevaras för detta syfte under den tid du använder tjänsterna.

 

 

 • Hantera förfrågningar inom ramen för våra digitala kanaler

  Vi behandlar dina uppgifter för att hantera förfrågningar från dig i digitala kanaler, t.ex. om du ställer frågor till oss i sociala medier.

 • Utvärdera och följa upp användningen av digitala kanaler

När du använder våra digitala kanaler samlar vi in de uppgifter som du lämnar. De används sedan för att utvärdera och följa upp användningen av de digitala kanalerna, med hjälp av t.ex. besöks- och klickstatistik.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Din kommunikation

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera an­vändningen av sina digitala kanaler.

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte till dess att ärendet är avslutat. Kommunikation i digitala kanaler bevaras, som utgångspunkt, tillsvidare för detta syfte. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.

 

 

 • Utrednings- och säkerhetsskäl samt för att hantera och bemöta rättsliga krav

När vi misstänker att vi har blivit utsatta för stöd eller andra lagöverträdelser behandlar vi dina personuppgifter för utrednings- och säkerhetsskäl. Likaså behandlar vi dina personuppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

De uppgifter som vi har samlat in och som är nödvändiga i det enskilda fallet för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

 

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

 

 

 • Hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla och förbättra våra system och tjänster.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

De uppgifter som vi har samlat in och som är nödvändiga för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

 

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter sparas under samma period som anges i förhållande till ovan angivna ändamål. Personuppgifter i loggar för felsökning och incidenthantering bevaras under en period av 12 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

 

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

 • Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Apotek Hjärtat, t.ex. IT-tjänster.

 • Övriga mottagare

I vissa fall kan vi dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situat­ionen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, dom­stol och polisen.

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det.

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga för­pliktelser.

Externa rådgivare

Vi kan lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Domstol, motparter etc.

Vi kan dela personuppgifter med rätts­vårdande myndigheter, t.ex. polisen om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att bidra till en pågående brottsutred­ning.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att bidra till en pågående brottsut­redning på begä­ran.

 Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2021 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.