Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.openingStatus}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer informationHitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

{{item.DisplayName}}
{{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}/st
{{item.ListPrice}}/st
Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}
Receptfritt läkemedel med nikotin. Från 18 år, och får inte säljas om avsikten är langning.

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}}inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Uppförandekod

Apotek Hjärtat är Sveriges ledande privata apotekskedja och bildades vid omregleringen av den svenska apoteksmarknaden i februari 2010. Sedan 2015 är Apotek Hjärtat ett bolag inom ICA-gruppen. 


Vår vision är att skapa Framtidens apotek med Sveriges bästa hälsoerbjudande. Genom att ständigt lyssna på konsumentbehov och sätta vårt företag i ett samhälleligt och socialt sammanhang, utvecklar vi vår verksamhet till att ständigt möta våra kunders behov av apoteks- och hälsorelaterade tjänster och produkter.


Hållbarhet är i detta sammanhang en grundpelare. Apotek Hjärtat ska idag och långsiktigt arbeta för att vår verksamhet håller en miljömässig, social och ekonomisk standard som är hållbar. Varje dag arbetar våra ca 3.500 medarbetare dedikerat med att ge varje kund en bättre hälsa, oavsett hälsostatus. Att vårt hållbarhetsarbete har en tydlig koppling till hälsa är därför naturligt.


I vårt hållbarhetsarbete arbetar vi aktivt med riskminimering. Vi väljer att samarbeta med företag som har dokumenterad kvalitet och produktion, företrädesvis kända och genomlysta företag. Våra leverantörers produktion ska följa Good Manufacturing Practise (GMP). Vi undviker i möjligaste mån produktion i länder där FNs och ILOs konventioner är ifrågasatta. Vi har en begränsad egen produktion som företrädesvis ligger i Sverige och näraliggande europeiska länder.

 

Apotek Hjärtat är anslutet till FNs företagsinitiativ Global Compact, vilket innebär att vi tar aktivt ansvar för Global Compacts tio internationella principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Vår uppförandekod sammanfattar internationellt vedertagna standarder som FNs allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, FN konventionen om barns rättigheter samt ILOs kärnkonventioner.

Apotek Hjärtat förväntar sig att samtliga leverantörer och övriga samarbetspartners respekterar uppförandekoden och gör sitt bästa för att leva upp till dess krav. Vi förväntar oss öppenhet och tror på samarbete för att gemensamt utveckla hållbara lösningar. I de avtal som Apotek Hjärtat skriver med leverantörer av handelsvaror och läkemedel i egenvården ingår en bilaga gällande hållbart företagande. Denna är en utvecklad och mer detaljerad beskrivning av de krav vi ställer för att sälja leverantörens produkter på våra apotek och bygger även på ICAs Goda affärer.

 

1. RÄTTSLIGA KRAV

Våra leverantörers och andra partners verksamhet ska alltid följa den lokala lagstiftningen i respektive land. Skulle vår uppförandekod avvika från den nationella lagstiftningen, har den senare företräde. Detta måste alltid meddelas Apotek Hjärtat.

 

2. ANSTÄLLDAS RÄTTIGHETER

2.1: Barnarbete.  Apotek Hjärtat accepterar inte barnarbete. (ILO konventionerna 138 och 182 samt FNs konvention om barns rättigheter). Ingen anställd får vara yngre än åldern för att slutföra obligatorisk grundskola, och aldrig yngre än minimiåldern 15 år.

2.2: Tvångsarbete. Ingen form av tvångs- eller straffarbete accepteras  (ILO 29 och 105).

2.3: Diskriminering. Vi accepterar inte någon typ av diskriminering på grundval etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, handikapp, politisk uppfattning eller sexuell läggning (ILO 100 111).

2.4: Löner och arbetstider. Lön ska utbetalas regelbundet, punktligt, direkt och till fullo till den anställde. Apotek Hjärtats minimikrav är att arbetsgivaren minst betalar lagstadgad minimilön, sedvanlig branschlön eller lön fastställd via kollektivavtal. Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska vara betald. Anställda ska ha rätt till lagstadgad ledighet.

2.5: Föreningsfrihet och organisationsrätt. Alla arbetstagare har rätt att organisera sig och förhandla kollektivt. I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.(ILO 87, 98 samt 105).

 

3. ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Vi kräver att våra leverantörer och övriga partners alltid prioriterar sina medarbetares säkerhet och hälsa. Farlig utrustning eller att verksamhet bedrivs i undermåliga byggnader, accepteras inte. Arbetsmiljön ska hålla en nivå som överensstämmer med internationella riktlinjer. Anställda ska vidare informeras om eventuella hälsorisker arbetet kan medföra. Anställda ska ha tillgång till dricksvatten och sanitet samt lämplig och fungerande skyddsutrustning.

 

4. MILJÖ

Miljöfrågorna blir allt viktigare i samhället. Konsumenternas engagemang för miljön är ett utslag av detta. Inom Apotek Hjärtat förväntar vi oss att företagets leverantörer tar sitt ansvar i dessa frågor och kan uppvisa ett aktivt internt miljöarbete, företrädesvis genom ett certifierat miljöledningssystem. Våra leverantörer ska följa gällande miljölagar och -bestämmelser samt sträva efter att minska såväl sin energi- och resursförbrukning som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten.

4.1: Miljötillstånd. Företaget ska ha relevanta miljö- och driftstillstånd.

4.2: Hantering av kemikalier. Kemikalier skall hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt. Behållare för kemikalier ska vara korrekt märkta och förvaras säkert. Ett säkerhetsdatablad (MSDS) på det lokala språket ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen. Säkerhetsdatabladets instruktioner ska följas (se även ILO-konvention 170).

4.3: Vattenhushållning och hantering av avloppsvatten. Tillgången på rent vatten är på många håll i världen begränsad. Därför bör vi använda vatten så resurssnålt som möjligt. Allt avloppsvatten ska renas innan det släpps ut. Kvaliteten på renat avloppsvatten ska uppfylla lokala lagstadgade krav.

4.4: Avfallshantering. Allt avfall, i synnerhet riskavfall, ska omhändertas ansvarsfullt och i enlighet med lokala föreskrifter.

 

5. BEKÄMPNING AV KORRUPTION

Apotek Hjärtat tolererar inte några former av korruption, mutor eller oetiska affärsmetoder. All verksamhet skall bedrivas i enlighet med god affärsetik och följa gällande mutlagstiftning.

 

(2016-04-10)

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2017 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.