Resurseffektiv verksamhet

För att nå FN:s klimatmål måste uppvärmningen på jorden begränsas, vilket framför allt kräver en dramatisk sänkning av de globala utsläppen av växthusgaser. Inom Apotek Hjärtat bedrivs ett ambitiöst miljöarbete med syfte att minska den egna organisationens direkta miljöpåverkan. Målet är att verksamheten ska vara klimatneutral till 2020.

Målet innebär höga krav på att optimera resursanvändningen och kontinuerligt se över utrustning, drift och avtal. Fokus ligger huvudsakligen på kontinuerliga effektiviseringar inom transport- och logistikkedjan, men också på att minska energiförbrukningen på apotek, huvudkontor och i lager.

Kontaktperson: Cecilia de Pedro, Miljöchef

 

Klimatpåverkan

Den största direkta klimatpåverkande faktorn inom Apotek Hjärtat återfinns inom transportledet.Den näst största klimatpåverkande faktorn utgörs av energianvändning i apotek, huvudkontor och på lager.

Klimatpåverkan från transporter

Transporter till och från apoteken står för cirka 80 procent av de totala koldioxidutsläppen. Här pågår ett kontinuerligt arbete med förbättringar och effektiviseringar, där successivt allt högre krav på förnybara bränslen hör till de mer betydande insatserna. Nära [hälften] av den totala bränsleförbrukningen utgjordes i slutet av 2016 av förnybara bränslen. Apotek Hjärtat äger inga lastbilar utan köper in transporttjänsten från externa leverantörer. I upphandlingskriterierna ingår transparens kring hur distributörerna arbetar med att minskar utsläppen.

Utöver en ökad andel förnybara bränslen pågår även en kontinuerlig optimering av flödena mellan lager och apotek. Sett ur detta perspektiv medför den s k 24-timmarsregeln utmaningar, då den ställer stora krav på flexibilitet och snabba flöden. Regeln innebär att ett läkemedel ska göras tillgängligt för kunden senast inom 24 timmar från det att det har efterfrågats.

Klimatpåverkan från apotek och lager

I syfte att minska klimatpåverkan från apotek och lager pågår ett fokuserat arbete som syftar till en successiv övergång till förnybar energi och köldmedia med lägre klimatpåverkan samt effektiviseringar inom energi, exempelvis byte till LED-belysning. Åtgärderna bidrar till att minska utsläppen samtidigt som de på sikt även bidrar till minskade kostnader.

I enlighet med gällande lagstiftning påbörjade Apotek Hjärtat under 2017 en energikartläggning av verksamheten. Genom att arbeta mer målinriktat med energianvändningen är målet att minska såväl energianvändning som kostnader.

För de fastigheter och lokaler Apotek Hjärtat själva ansvarar för elavtalet köps förnybar el från Telge Energi.

Tjänsteresor

Den övervägande delen koldioxidutsläpp relaterade till tjänsteresor kommer från flygresor. Apotek Hjärtat klimatkompenserar för koldioxidutsläppen som tjänsteresorna ger upphov till. Vid bokning av tjänsteresor uppmanas medarbetarna att välja miljöbilar, och att välja tågresor framför flyg.

Plastkassar med mindre miljöpåverkan

Varje år blir cirka åtta miljarder plastpåsar till skräp som hamnar i miljön. Nedskräpning med plast i natur och hav är ett stort samhällsproblem, där plastpartiklar kan hamna i djurens näringskedja, och som en konsekvens även i vår näringskedja. Onödig användning av plastpåsar bidrar också till klimateffekten och är ett slöseri med ändliga resurser.

Sedan slutet av maj 2017 består Apotek Hjärtats plastkasse av så kallad grön polyeten. Kassen görs av sockerrör vilket vid förbränning ger 85 procent mindre fossilt koldioxidutsläpp än vad oljebaserade kassar gör. Sockerrörspåsen går också att återvinna i den vanliga plaståtervinningen.

Parallellt med övergången till sockerrörsbaserade kassar infördes även en kostnad per plastpåse om 1 kr för mindre påsar och 2 kr för större. Syftet med avgiften är att skapa en beteendeförändring hos kunderna och därigenom minska användningen av plastpåsar. Efter drygt tre månader hade användandet av plastpåsar minskat med 40 procent, vilket var dubbelt så mycket som förväntat. Minskningen motsvarar 13 ton plast eller 2 miljoner plastpåsar. Intäkter från försäljningen skänks till Naturskyddsföreningen, som i ett långsiktigt samarbete med Apotek Hjärtat ska använda pengarna till att finansiera sitt miljöarbete inom flera områden, däribland ett initiativ med fokus på miljöpåverkan och läkemedel.

Åtgärderna ligger i linje med EU:s mål om att dels kraftigt minska antalet plastpåsar som används per person fram till år 2025, dels att stoppa gratis plastpåsar vid försäljningsställen senast vid utgången av år 2018.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2022 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.