Hållbar värdekedja

Inom Apotek Hjärtat bedrivs ett kontinuerligt arbete för att så långt möjligt säkerställa hållbarhetsaspekter inom samtliga delar av värdekedjan – från inköp och sortiment till insamling av återlämnade läkemedel. Möjligheten att påverka skiljer sig dock åt mellan de olika delarna i värdekedjan.

Till fokusområdena hör ett kontinuerligt arbete med att säkerställa såväl sociala som miljömässiga krav på leverantörer, ett aktivt stödjande av kundernas hållbara val samt insamling av överblivna läkemedel.

Kontaktperson: Cecilia de Pedro, Miljöchef

 

Hållbar leverantörskedja

När det gäller receptbelagda läkemedel har Apotek Hjärtat, i likhet med övriga öppenvårdsapotek, skyldighet att tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel och varor som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner. Här finns således inga möjligheter att påverka vare sig typ av läkemedel eller val av leverantör. Fokus ligger istället på rådgivning i samband med utlämnande för att i möjligaste mån säkerställa en användning som gynnar såväl individen som miljön.

När det gäller receptfria läkemedel eller handelsvaror är möjligheterna större. Här bedrivs ett aktivt arbete för att, i nära dialog med leverantörerna, säkerställa att såväl sociala som miljömässiga krav uppfylls. Leverantörer till Apotek Hjärtat ska ha ett aktivt internt miljöarbete som inkluderar miljöpolicy, miljömål och planer för att minska miljöpåverkan från produktion och annan verksamhet. Leverantörerna ska även regelbundet följa upp miljöpåverkan av sin verksamhet. Apotek Hjärtat säkerställer kraven genom avtal, uppföljningar och genom att förorda etablerade miljöcertifieringar.

Socialt ansvar

Apotek Hjärtat accepterar inte diskriminering, barnarbete, tvångsarbete, att unga arbetare exponeras för riskfyllda arbeten, avsaknad av rätt till föreningsfrihet och kollektivavtal, eller andra brister i efterlevnad av de mänskliga rättigheterna. Detta tydliggörs i policyer och i avtalen med samtliga leverantörer. Kraven baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och ILO:s (International Labour Organisation) kärnkonventioner.

Miljömässigt ansvar

När det gäller miljöaspekter på egenvårdsprodukterna pågår ett kontinuerligt arbete med att säkerställa största möjliga miljöhänsyn. Produkterna i sortimentet ska så långt som möjligt vara skonsamma mot miljön och inte heller innehålla ämnen som framkallar allergi eller på annat sätt riskerar att skada användaren.

I inköpsprocessen och vid kravställning på leverantörer utgår Apotek Hjärtat från en särskild ”negativlista”, vilken omfattar de miljöfarliga eller allergena ämnen som inte får förekomma i vare sig produkter eller förpackningar. Särskilt stränga krav gäller för Apotek Hjärtats egna märkesvaror i de två serierna Apotek Hjärtat respektive Apolosophy.

Uppföljning

Genom kontinuerliga uppföljningar och dialoger säkerställs att leverantörerna följer såväl sociala som miljömässiga krav. För att säkerställa att Apotek Hjärtats egna varor produceras på ett acceptabelt sätt vad gäller mänskliga rättigheter görs sociala revisioner på plats hos leverantörer i högriskländer. Revisionerna sker inom ramen för ICA Social Audit.

Stödja kundernas hållbara val

För att möjliggöra en hållbar utveckling krävs stora omställningar när det gäller användning av naturresurser och utsläpp av skadliga ämnen. Apotek Hjärtat har som en stor aktör såväl ett stort ansvar som stora möjligheter att påverka och inspirera. Sedan flera år tillbaka bedrivs ett aktivt arbete med att uppmuntra kunderna göra hållbara val och välja en livsstil som gagnar både den egna hälsan och miljön som samhället i stort.

”Välj med Hjärtat”

För att miljöguida kunderna i valet av receptfria läkemedel har Apotek Hjärtat infört miljömärkningen ”Välj med Hjärtat”. För att få märkningen krävs bland annat att leverantörerna hållbarhetsrapporterar enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer. Därutöver krävs även att innehållet i rapporten är externt reviderat och granskat av tredje part. Som tredje krav vill även Hjärtat att leverantören ska dela sin kompetens om miljö-och hållbarhetsfrågor med varandra, och kräver därför ett medlemskap i PSCI, del globala branschorganisationen för miljöfrågor i leverantörskedjan. Kraven kommer framöver att skärpas ytterligare.

Märkningen omfattar receptfria läkemedel inom samtliga segment och produktkategorier. Målsättningen är att satsningen ska leda till ökad transparens och att fler leverantörer ställer om till en hållbar läkemedelsproduktion. På längre sikt hoppas vi att vårt arbete även kommer att bidra till ökade krav på hållbar tillverkning av receptbelagda läkemedel.


Hållbarhetsmärkta handelsvaror

Apotek Hjärtat arbetar även aktivt med att öka försäljningen av hållbarhetsmärkta handelsvaror. Tillsammans med ICA har Apotek Hjärtat identifierat elva godkända miljömärkningar, bl a Krav,  Bra miljöval, Fairtrade och EcoCert. Det uttalade målet är att öka försäljningen av det miljömärkta sortimentet med en procent per år.

Läkemedel och miljö

Läkemedel innehåller dels biologiskt aktiva substanser, dels olika tillsatsmedel som bland annat konserveringsmedel och färgämnen. I första hand är det de biologiskt aktiva substanserna som kan medföra risker för miljön, då de även kan ha effekter på djur och andra levande organismer.

Sett ur ett globalt perspektiv uppstår potentiell miljöpåverkan i samband med produktion, användning och hantering av överblivna läkemedel. I Sverige uppkommer de absolut största utsläppen av läkemedelsrester i samband med användning. Läkemedel som inte bryts ner helt i kroppen utsödras via urin och avföring och hamnar därefter i reningsverken. Förmågan att där helt eller delvis eliminera potentiellt påverkande ämnen varierar mellan olika typer av substanser. Likaså varierar den potentiella miljöpåverkan till följd av användningens omfattning. Till de mer miljöfarliga läkemedlen hör exempelvis cytostatika, vars totala miljörisk ändå är begränsad eftersom de endast används i relativt små volymer.

Ytterligare potentiella spridningsvägar är genom hushållssoporna. Spridningen via detta flöde bedöms dock vara mycket begränsad i Sverige eftersom hushållssoporna här förbränns. Däremot är detta sannolikt en väsentlig spridningsväg i andra delar av världen. Detsamma gäller en spridning av läkemedelssubstanser relaterad till tillverkning. En stor del av produktionen sker i utvecklingsländer, där vattenreningen generellt ofta är sämre. Än så länge saknas miljöaspekter i den internationella standarden för läkemedelsproduktion och transparensen när det gäller produktionsförhållanden och relaterade utsläpp är relativt begränsad. Genom kravställning gentemot leverantörer verkar Apotek Hjärtat för en ökad grad av öppenhet kring miljöhänsyn och –påverkan relaterad till produktion av läkemedel. T ex ingår krav på hållbarhetsrapportering enligt GRI i märkningen ”Välj med Hjärtat”.

Behov av mer kunskap

Man vet ännu inte exakt på vilka olika sätt läkemedel påverkar miljön. Att de påverkar är däremot helt säkert. Antibiotika som kommer ut i naturen kan t.ex. leda till att bakterier blir motståndskraftiga (resistenta). Detta är ett allvarligt problem eftersom det kan göra bakterierna svårare att bekämpa när vi blir sjuka. Man vet också att hormoner från p-piller och hormonplåster gör vissa fiskarter tvåkönade.

Läkemedelsrester har uppmätts i jord, sediment, ytvatten och grundvatten. Halterna i avloppsvatten, ytvatten och dricksvatten är dock låga och bedöms inte orsaka några akuta problem för människa eller miljön. Däremot är kunskapen om dess mer långsiktig påverkan än så länge begränsad.

Insamling av överblivna läkemedel

En del av de läkemedel som hämtas ut används inte. I Sverige har apoteken överenskommelser med kommunerna om att ta emot allmänhetens kasserade läkemedel, vilka sedan sänds till förbränning. Alla Apotek Hjärtats apotek tar emot läkemedelsrester från allmänheten – oavsett om de är inhandlade på våra apotek eller inte. Avfallet hanteras enligt fastställd rutin och skickas sedan till förbränning i extra hög temperatur i särskilda godkända anläggningar.

Inga mikroplaster i Hjärtats egna produkter

Under senare år har problematiken med mikrosplaster i havsmiljön uppmärksammats allt mer i både Sverige och globalt. Kunskapen har hittills varit begränsad, men klart är att de utgör ett reellt hot mot såväl människa som miljö.

Mikroplast är ett samlingsnamn för små plastfragment som är mindre än fem millimeter. Mikroplast i havsmiljön kan ha olika ursprung. De kan vara fragment av större plastbitar som brutits sönder, men de kan också utgöras av mikroplastpellets som används som råvara i plastindustrin eller till exempel som ingredienser i bl a tandkräm och andra hygienprodukter. Partiklarna är så små att de inte filtreras bort i reningsverken utan istället går rakt ut i världshaven och därigenom hamnar i djur och natur. Via bl a fisk riskerar den sedan att hamna i människan.

Utöver att vara skadlig och hälsovådlig i sig själv visar studier även att mikrosplasten fungerar som en magnet för olika kemikaler, då miljögifter binder hårdare till plast än till naturliga partiklar.

Inom Apotek Hjärtat pågår ett kontinuerligt arbete med att fasa ut onödig plast i sortimentet. Sedan 2015 är de egna märkesvarorna helt fria från mikrosplaster. Parallellt pågår diskussioner med externa leverantörer om att urfasning av mikroplaster även i övriga sortimentet.

Lämna in dina överblivna läkemedel

Hur gör jag det?

Rersurseffektiv verksamhet

Ett av våra fyra forkusområden.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2022 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.