Kvalitet, etik och compliance

Apotek Hjärtats uppdrag och ansvar definieras ytterst av det regelverk i form av lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som finns för apoteksverksamhet. I tillägg till dessa finns ett omfattande internt ramverk som anger riktlinjer kring hur verksamheten ska bedrivas och följas upp.

För att få bedriva öppenvårdsapotek krävs tillstånd från Läkemedelsverket enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Lagen innehåller bland annat också regler kring information och rådgivning till konsumenten. Även läkemedelslagen (2015:315) ställer krav på information, upplysning och samråd med patienten hos den som lämnar ut läkemedel på apotek.

Dessa lagar kompletteras av förordningar från regeringen och föreskrifter från Läkemedelsverket. I Läkemedelsverkets föreskrifter finns bestämmelser om bland annat säker läkemedelshantering, bemanning, kompetens och för expedition och utlämnande av läkemedel, samt krav på information och rådgivning.

Vidare finns det enligt förordningen (2009:659) om handel med läkemedel krav gällande bland annat tillhandahållande av läkemedel inom en viss tid. Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner med mera reglerar bland annat apotekens utbyte av läkemedel och under vilka förutsättningar patienter har rätt att få sina läkemedel och andra förskrivna varor inom högkostnadsskyddet.

Apotek är vårdgivare och apotekspersonalen är hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), vilket också innebär krav på vårdgivaren att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och särskilda krav på personalen att arbetet ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär också att apotekspersonal omfattas av tystnadsplikt. Apoteksdatalagen (2009:367) reglerar personuppgiftsbehandling vid öppenvårdsapotekens detaljhandel med läkemedel med mera.

Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt Datainspektionen ansvarar genom sina respektive tillsynsuppdrag för att följa upp att apoteken och dess personal följer kraven.

Kontaktperson: Annika Svedberg, Farmaci & Kvalitetschef

 

Interna ramverk

Som komplement till gällande lagstiftning har Apotek Hjärtats styrelse och ledning antagit ett ramverk som sätter riktlinjerna för hur Apotek Hjärtat ska agera som ett ansvarsfullt företag och arbetsgivare. Ramverket består av såväl interna regelverk och riktlinjer som anslutning till externa principer och rekommendationer. Nedan presenteras några av de främsta.

Policydokument (pdf):

Uppförandekod

I uppförandekoden beskrivs bl a Apotek Hjärtats riktlinjer för leverantörer och partners. Här beskrivs även relationen till anställda och andra intressenter samt inställningen till gåvor och mutor. Den gäller för styrelsen och samtliga anställda inom Apotek Hjärtat. Alla anställda ska följa dess principer i sitt dagliga arbete. Apotek Hjärtats koncernledning ansvarar för att uppförandekoden efterlevs. Uppföljning sker kontinuerligt inom ramen för den löpande verksamheten.

Koncernpolicyer

ICA-gruppen, som Apotek Hjärtat tillhör, har flera övergripande policyer i vilka regelverk och instruktioner tydliggörs. Till dessa hör [uppförandekod och inköpspolicy], vilka klargör etiska ståndpunkter, internt såväl som mot våra leverantörer. I miljöpolicyn beskrivs Apotek Hjärtats övergripande inställning till miljöfrågor samt övergripande principer för styrning och uppföljning av miljöarbetet.

Global Compact

Apotek Hjärtat följer både FNs initiativ Global Compact och den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna. Global Compact introducerades 1999 av FN:s före detta generalsekreterare Kofi Annan och är idag, med över 6 000 företagsmedlemmar från 135 länder, det största internationella initiativet för företagsansvar och hållbarhetsfrågor. Företagen som deltar i Global Compact förbinder sig att leva upp till tio principer kring mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor och antikorruption, och respektera dessa i hela sin värdekedja.

ILO:s kärnkonventioner

Apotek Hjärtat följer Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta så kallade kärnkonventioner utgör en minimistandard för arbetsvillkor, lika över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Good Pharmacy Practice (GPP)

I tillägg till externa och interna regelverk följer Apotek Hjärtat även den standard för God apotekssed, GPP (Good Pharmacy Practice) som tagits fram av Sveriges Apoteksförening och Apotekarsocieteten. Den svenska GPP:n bygger på internationell standard formad av Världshälsoorganisationen, WHO och FIP, den internationella farmaceutfederationen. Standarden omfattar all apotekspersonal och apotekets ägare/tillståndsinnehavare och är tillämpbar för apotek inom öppen- och slutenvård. Den gäller vid hantering och användning av både receptbelagda och receptfria läkemedel, egenvårdsprodukter och tjänster.

I GPP:n anges bland annat att apotekspersonalen ska verka för ändamålsenlig och kostnadseffektiv behandling med receptförskrivna läkemedel. Vidare anges att rådgivningen på apoteken ska ha en hög kvalitet, alltid utgå från kundens behov, samt att den ska baseras på kunskap grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Informationskällor ska vara trovärdiga och välkända, till exempel behandlingsrekommendationer, godkända produktresuméer och bipacksedlar eller kunskapsunderlag utarbetade av hälso- och sjukvården eller myndigheter. Farmaceuter ska medverka till att motivera patienten till att använda ordinerade läkemedel och (när så är möjligt) följa upp läkemedelsbehandling vid förnyade uttag på receptet.

Läkemedelsrelaterade problem ska identifieras, lösas och om möjligt förebyggas. Målet är att patienten ska få största möjliga nytta av sina ordinerade läkemedel. Misstänkta biverkningar bör rapporteras till Läkemedelsverket.

Etik och antikorruption

För Apotek Hjärtat är det viktigt att agera etiskt korrekt. Det stärker konkurrenskraften och bidrar till ett högt förtroendekapital bland medarbetare, kunder, leverantörer och samhället i stort. Apotek Hjärtat respekterar de lagar och regler som gäller där vi verkar. Nolltolerans råder mot alla former av korruption, vilket inbegriper alla typer av mutor och bestickning. I uppförandekoden beskrivs de grundläggande principerna för hur chefer och medarbetare i hela organisationen ska agera i sitt dagliga arbete och i kontakter med leverantörer, konkurrenter och andra externa parter. Här finns även tydligt definierat vad som gäller för områden som exempelvis gåvor, droger och alkohol, samt vid eventuella intressekonflikter. Apotek Hjärtat präglas av långtgående delegering av ansvar och befogenheter. Koncernen ger medarbetare stor frihet under ansvar och uppmuntrar ett snabbt och offensivt ledarskap. Kulturen uppmuntrar engagemang, ansvarstagande och god etik och ett positivt samspel med samhället i stort.

Grundläggande lag- och förordningskrav* för apoteken:

 • Alla apotek måste ha ett tillstånd från Läkemedelsverket samt en läkemedelsansvarig farmaceut, som ansvarar för kvalitetsarbetet.
 • En farmaceut måste finnas på plats när apoteket är öppet.
 • Lokalerna måste vara lämpliga för apoteksverksamhet.
 • Läkemedelsansvarig farmaceut som ska rapportera eventuella avvikelser till Läkemedelsverket.
 • Tillhandahålla alla läkemedel och andra varor som ingår i förmånen när de skrivs ut på recept eller beställs från sjukvården.
 • Kunna hantera elektroniska recept, ha tillgång till högkostnadsdatabas och rapportera försäljningsinformation direkt till det statliga bolaget eHälsomyndigheten.
 • Ha ett eget system för att kontrollera att kraven på apotek efterlevs – egenkontrollprogram.
 • Tillhandahålla individuell och producentoberoende information och rådgivning om läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård.
 • Utfärda Schengenintyg, ha den nationella apotekssymbolen på apoteket och erbjuda delbetalning för förmånskostnader.
 • Hantera läkemedelsförmånen, inklusive att utföra generiskt utbyte.
 • Säker databehandling av personuppgifter.
 • Fungerande patientsäkerhetsarbete.

Tillsyn och egenkontroll

Kontroll av att kraven följs sker dels genom tillsyn av berörda myndigheter, dels genom Apotek Hjärtats eget kvalitetssystem. Kvalitetssystemet på de enskilda apoteken, det så kallade egenkontrollprogrammet, regleras i sin tur av Läkemedelsverkets föreskrifter. Egenkontrollen omfattar:

 • Regelbundna egeninspektioner som ska genomföras minst en gång per år
 • Hantering av avvikelser och brister inkl anmälan enligt Lex Maria, vid allvarliga avvikande händelser.
 • Ett egenkontrollprogram med de aktuella rutiner och instruktioner som styr verksamheten

På alla apotek finns en läkemedelsansvarig farmaceut som ser till att kraven följs och även anmäler till Läkemedelsverket om det finns allvarliga brister i verksamheten.

Genom att arbeta förebyggande med tydliga rutiner och instruktioner, ansvarsfördelning och kompetensutveckling, minskar risken för felexpedieringar och andra avvikelser. Uppföljning genom egeninspektion, stickprov och hållbarhetskontroller är viktiga led i arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten. De avvikelser som ändå uppstår dokumenteras, bedöms och används som underlag för att förbättra rutiner, arbetssätt och stödsystem. Allvarliga avvikelser rapporteras till Läkemedelsverket och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Apotek Hjärtat har egna regionala kvalitetsspecialister som bland annat arbetar med bedömning av avvikelser samt ger stöd till de läkemedelsansvariga på apoteken. De genomför också regelbundna interninspektioner för att förvissa sig om att kedjans apotek håller en hög kvalitetsnivå och följer egenkontrollprogrammen.

 

*Enl. 2 kap. 6 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel (”Kravkatalogen”)

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2022 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.