Bättre läkemedelsanvändning och ökad hälsa

Det övergripande syftet med Apotek Hjärtats verksamhet är att tillhandahålla läkemedel på ett säkert sätt och samtidigt verka för en god och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Den täta kontakten med kunderna skapar stora möjligheter att bidra till en bättre hälsa för den enskilda individen, minska statens kostnader för läkemedel och samtidigt begränsa den läkemedelsrelaterade miljöpåverkan.

Receptexpediering och rådgivning kring läkemedelsanvändning utgör navet i Apotek Hjärtats verksamhet. De utgör centrala delar i arbetet med att säkerställa patientsäkerheten och förebygga ohälsa. Som ett led i strävan att bidra till en bättre folkhälsa erbjuds även ett brett och växande utbud av hälsorelaterade tjänster.

Kontaktperson: Annika Svedberg, Farmaci & Kvalitetschef

 

En god och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning

Läkemedel är den vanligaste behandlingsmetoden inom svensk sjukvård. Rätt använda kan de förebygga, lindra eller bota ohälsa – och därigenom bidra till en bättre livskvalitet för den enskilde individen. De kan även bidra till minskade kostnader för samhället i form av minskat behov av andra behandlingsformer, sjukskrivningar och förlorade skatteintäkter. Samtidigt kan en felaktig användning medföra ett hot mot den enskildes hälsa och bidra till en onödig påverkan på miljön. Därutöver finns även ekonomiska skäl till att säkerställa en korrekt läkemedelsanvändning. Felmedicineringar beräknas idag kosta samhället [15] miljarder kronor årligen, vilket är cirka hälften av den totala läkemedelskostnaden i Sverige. Av flera skäl finns därför anledning att säkerställa en korrekt användning av läkemedel.

Sista ledet i vårdkedjan

Vilka läkemedel som förskrivs och i vilken omfattning styrs helt av vårdens förskrivare och är därmed inget som apoteken kan eller ska påverka. Ändå spelar apoteken en avgörande roll för en effektiv och korrekt användning. I apotekens samhällsuppdrag ingår att stå för en ansvarsfull läkemedelsförsörjning och en grundläggande läkemedelsrådgivning. I uppdraget ingår även att göra en farmakologisk bedömning av recept som expedieras, för att upptäcka eventuella risker med medicineringen Ingen annan del av vårdkedjan träffar landets medborgare lika ofta som apoteken. Och det är på apoteket som patienten för sista gången vid en given förskrivning möter vårdprofessionen, innan man själv får det fulla ansvaret för sin läkemedelsbehandling.

Rådgivning på apotek, per telefon eller via internet

Apotek Hjärtat arbetar på olika sätt med att sprida kunskap och information om läkemedel och hur de ska användas för att nå bäst effekt. En majoritet av all expediering sker fortfarande på de fysiska apoteken – och det är också här, i det direkta mötet med kunden som möjligheten till information, upplysning och dialog är som störst. I takt med att försäljningen av läkemedel flyttas ut över nätet förändras dock även rådgivningssituationen. Utöver kundmöten på de fysiska apoteken erbjuder Apotek Hjärtat även rådgivning per telefon eller via chattfunktion på apotekhjartat.se.

Personlig läkemedelsrådgivning

Flera av Apotek Hjärtats apotek erbjuder kostnadsfri personlig rådgivning om läkemedel av en farmaceut. Rådgivningen omfattar genomgång av aktuell medicinering, förslag på egenvård och besvärsförebyggande insatser. Om så önskas kan råden även fås dokumenterade, för att t ex underlätta ett läkarbesök eller vid senare uppföljningsmöte. Samtalet tar ungefär 15 minuter och precis som all annan hälso- och sjukvårdspersonal har farmaceu¬ten tystnadsplikt.

Elektroniskt expertstöd (EES)

Av de recept som expedieras på svenska apotek görs över 90 procent utifrån ett elektroniskt underlag. Sverige tillhör därmed världstoppen när det gäller andel e-recept på nationell nivå.

Utöver att förenkla för kunden har användningen av e-recept även möjliggjort införandet av ett elektroniskt beslutsstöd för farmaceuter. Beslutsstödet, benämnt Elektroniskt expertstöd (EES), innebär att det aktuella e-receptet analyseras både enskilt och i kombination med kundens tidigare förskrivningar. Genom EES får farmaceuten ett automatiserat stöd vid granskningen av till exempel dos, dubbelförskrivningar och läkemedelsinteraktioner. Syftet är att upptäcka om kunden har flera läkemedel med samma verkan, läkemedel som krockar med varandra, är olämpliga på grund av ålder eller om doseringen är för hög. Systemet underlättar därmed den farmaceutiska kontroll som alltid sker i samband med utlämningen av läkemedel.

Ansvarig för EES är eHälsomyndigheten. Systemet infördes 2009 och finns idag tillgänglig utan kostnad för kunden på samtliga apotek i Sverige. Även om det primära syftet är att bidra till förbättrad läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet möjliggör systemet även kostnadsbesparingar för såväl kund som samhälle.

 

Rådgivning kopplat till antibiotikaanvändning

Av alla läkemedel hör antibiotika till de mest värdefulla. Inom sjukvården används antibiotika för att behandla och i vissa fall förebygga infektioner som orsakas av bakterier. Tack vare antibiotika är det möjligt att bota sjukdomar som tidigare var dödliga. Dagens moderna sjukvård är dessutom beroende av att antibiotika fungerar mot infektioner i samband med exempelvis cancerbehandlingar, transplantationer och operationer.

Både Världshälsoorganisationen WHO och Smittskyddsinstitutet rankar den snabba utvecklingen av antibiotikaresistens som ett av de största hoten mot människors hälsa.
Resistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot ett läkemedel, vilket kan leda till att behandlingen inte fungerar. Utöver ökad sjuklighet och dödlighet medför ökad resistens också stora kostnader för sjukvården, bland annat i form av förlängda vårdtider och dyrare läkemedel.

Apotek Hjärtat arbetar på olika sätt för att öka kunskapen om en korrekt användning av antibiotika. Utöver information på apotek och genom kampanjer är Apotek Hjärtat även en av initiativtagarna till kampanjen ”Ta hand om dig”, vars övergripande mål är att bidra till en minskad användning av antibiotika. Viktiga delar i kampanjen är att öka kunskapen om förkylning och influensa, att informera om att antibiotika inte hjälper mot dessa sjukdomar och visa att apotek ger kvalificerade råd om hur man tar hand om sig på egen hand, med hjälp av receptfria läkemedel. Trots att antibiotika inte gör någon verkan på de flesta förkylningarna visar studier att användandet av antibiotika ökar betydligt under förkylningsperioder.

Fokus på hälsotjänster

Parallellt med arbetet kring att öka kunskapen om läkemedel och bidra till en bättre användning, arbetar Apotek Hjärtat även med preventiva insatser för att bidra till en ökad hälsa. Apotek Hjärtat erbjuder idag ett brett och växande utbud av hälsorelaterade tjänster. Det gemensamma syftet med tjänsterna är att förebygga ohälsa, bidra till en sund livsstil och avlasta primärvården. Utöver ökat välmående för den enskilde individen bidrar en överlag förbättrad folkhälsa även till minskade kostnader för samhället i form av lägre vårdkostnader och minskad sjukfrånvaro.

Min Doktor

Apotek Hjärtat samarbetar med Min Doktor. Min Doktor erbjuder både digital vård och fysiska vårdkliniker i anslutning till cirka 20 Apotek Hjärtat runtom i Sverige. Klinikerna bemannas av erfarna, legitimerade sjuksköterskor. Här kan kunderna kan göra enklare vårdärenden, provtagningar, hälsokontroller och vaccinationer. Läkare och andra specialister finns alltid tillgängliga på telefon för att ställa diagnos, besluta om behandling och vid behov förskriva recept.

Läs mer på mindoktor.se

Blodtrycksmätning

Ungefär en fjärdedel av alla vuxna i Sverige har högt blodtryck. Att mäta blodtrycket är en enkel åtgärd för att följa upp om blodtrycksbehandling eller livsstilsförändringar ger önskad effekt. Undersökningen utförs av farmaceuter eller apotekstekniker med särskild utbildning. De kan ge dig råd om åtgärder vid olika blodtrycksvärden, till exempel om kontakt bör tas med sjukvården.

Kontroll av födelsemärken

Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige, både godartade former som sällan sprider sig och den svårare formen malignt melanom. Oupptäckt kan den i värsta fall sprida sig och orsaka cancer även i andra vävnader och organ. Kontroll av födelsemärken utförs på ett växande antal apotek. Det går att förboka tid men också att bara komma in på drop-in. Bilder på kontrollerade märken skickas elektroniskt till en erfaren hudläkare och efter ca 1–2 veckor är analysen klar.

Vaccinationer

Genom samarbete med externa vaccinatörer med landstingsavtal erbjuds vaccinationer på plats på apotek. Till de vaccinationer som ges hör bl a influensa, TBE, livmoderhalscancer och inför resor utomlands.

Webbtest för en mer hälsosam livsstil

Tre av fyra svenskar uppger sig vilja göra förändringar för en mer hälsosam livsstil. För att få fler att reflektera över sina levnadsvanor har Apotek Hjärtat lanserat ”Hälsokvittot”, ett heltäckande hälsotest som genomförs på apotekhjartat.se. Det kostnadsfria testet bygger på Socialstyrelsens riktlinjer och är framtaget av forskare vid Linköpings universitet. Man kan även göra specifika levnadsvanetest som går djupare inom områdena fysisk aktivitet, alkoholvanor, matvanor, tobaksvanor, stress, mental hälsa och sömn. Efter varje avslutat test får individen skräddarsydda råd, med konkreta tips och verktyg inom de områden där vanorna bör förändras för att uppnå en mer hälsosam livsstil.

Hög tillgänglighet

Apotek Hjärtat strävar efter att vara ledande i Sverige när det gäller tillgänglighet. Med tillgänglighet avses här i första hand den tid det tar från att ett läkemedel efterfrågats till att det finns tillgängligt för kunden – men även öppettider, avstånd till närmaste apotek och möjligheten för kunden att handla online.

I dag finns det runt 15 000 varor som en patient kan få förskrivet på recept. Ett normalstort apotek inom Apotek Hjärtat har runt [3 000–4 000] av dessa i sitt lokala lager. Dessa läkemedel representerar också den absoluta huvuddelen av all försäljning, vilket innebär att det stora flertalet unika läkemedelsförpackningar alltså förskrivs i mycket liten utsträckning. Många säljs bara i något enstaka exemplar i hela landet under en månad. Att lagerhålla dessa mer ovanliga läkemedel på apoteken är ekonomiskt ohållbart och leder också till miljöproblem då läkemedel vars bäst-före-datum gått ut behöver kasseras.

24-timmarsregeln

För att säkerställa en god läkemedelstillgång finns den så kallade 24-timmars-regeln som gäller för samtliga apotek. Regeln innebär att ett läkemedel ska göras tillgängligt för kunden senast inom 24 timmar från det att det har efterfrågats. I de fall ett läkemedel inte finns tillgängligt på det aktuella apoteket läggs en beställning och i regel går det då att hämta ut läkemedlet nästa dag/vardag. Om så hellre önskas erbjuds gratis hemleverans.

Via kundservice, apotekhjartat.se eller fass.se går det alltid att ta reda på huruvida ett läkemedel finns tillgängligt på önskat apotek. Apotek Hjärtat har även en kostnadsfri abonnemangstjänst för kunder som regelbundet hämtar ut läkemedel.

Allt fler apotek – med allt längre öppettider

Sett till det fysiska apoteksnätet har tillgängligheten under senare år förbättrats avsevärt. Apotek Hjärtat har ca 390 öppenvårdsapotek, vilket är nära en fördubbling sedan 2010. Majoriteten av de nyöppnade apoteken har dessutom öppet 7 dagar per vecka.

Även öppettiderna har överlag förbättrats avsevärt. Sedan 2010 har Apotek Hjärtats öppethållande ökat från 46 timmar i veckan till cirka 63 timmar i genomsnitt.

Vid sidan av de fysiska butikerna har även möjligheten till e-handel inneburit bättre tillgänglighet och möjlighet att handla när på dygnet det passar bäst.

Kvalitetssäkrat sortiment

Kunderna ska kunna lita på att Apotek Hjärtats sortiment alltid håller en hög kvalitet vad gäller innehåll, funktionalitet och miljöomsorg. Inom Apotek Hjärtat pågår därför ett kontinuerligt arbete med att kvalitetssäkra samtliga steg i värdekedjan, från val av leverantörer till innehåll, märkning och marknadsföring.

Läkemedel

När det gäller läkemedel ansvarar Läkemedelsverket för granskning och godkännande av såväl leverantörer som läkemedel. Alla apotek har sedan skyldighet att tillhandahålla godkända läkemedel. I samband med utlämnande av läkemedel genomförs alltid en s.k. färdigställandekontroll. I denna kontrolleras bl a att receptet är giltigt och fullständigt ifyllt, att dosen är rimlig i förhållande till angivet ändamål, risk för ev. interaktioner och att dubbelförskrivning ej har skett.

Egenvårdsprodukter och handelsvaror

Egenvårdsprodukter och handelsvaror (såväl innehåll som förpackningar) ska så långt som möjligt vara skonsamma mot miljön och vara märkta på ett korrekt och sakligt sätt. De ska inte heller innehålla ämnen som framkallar allergi eller på annat sätt riskerar att skada användaren. Apotek Hjärtat utgår här från en särskild ”negativlista” som innefattar ämnen som är allergena, har andra potentiellt negativa effekter på användaren eller är skadliga för miljön. Särskilt stränga krav gäller för egna märkesvaror i de två serierna Apotek Hjärtat respektive Apolosophy samt för produkter som riktas till personer med känslig hud och till barn/bebisar.

Samtliga leverantörer av egna märkesvaror får skriva under på att de uppfyller Apotek Hjärtats uppförandekod vad gäller miljömässigt och socialt ansvar. Koden sammanfattar internationellt vedertagna standarder som t ex FNs allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, FNs konvention om barns rättigheter samt vissa av ILOs konventioner. Utöver självdeklarationen utförs även revision på plats. Detta arbete bedrivs inom ramen för samarbetet med ICA.

Samarbeten och stöd till behövande 

Apotek Hjärtat vill bidra till bättre läkemedelsanvändning och ökat välbefinnande. Utöver apoteksverksamheten för vi en ständig dialog med representanter för patient- och pensionärsföreningar. Apotek Hjärtat bidrar med såväl kunskapsöverföring som med finansiellt stöd. Därutöver ges även möjlighet att synas med prioriterade budskap i Apotek Hjärtats butiker och marknadsföringskanaler. Rosa Bandet, Röda korset, Childhood Foundation och Gundua Foundation är några av de organisationer som Apotek Hjärtat har formaliserade samarbeten med.

Cancerfonden

Apotek Hjärtat är tillsammans med ICA en av huvudsponsorerna av Rosa Bandet-kampanjen som genomförs under oktober varje år. Stödet till kampanjen består i försäljning av själva bandet och insamlingsverksamhet. Vi arbetar dessutom med kommunikation för att sprida kunskap om sjukdomen. Ett exempel är att berätta om vikten av regelbunden självundersökning som en viktig förebyggande åtgärd för att upptäcka cancer. För att hjälpa människor att få till en regelbunden rutin har vi tagit fram en meditation tillsammans med en expert, där användaren guidas genom en självundersökning av bröst och pung.

Mind

Föreningen Mind arbetar för att främja psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete. Hjärtat och Mind har ett långsiktigt samarbete för att öka kunskapen i samhället om psykisk hälsa och bidra till att fler får hjälp. Hjärtat stöttar Mind genom årligt ekonomiskt bidrag och insamlingar och kunskapsspridning.

Gundua

Apotek Hjärtat samarbetar med Gundua Foundation som verkar för att förbättra välstånd och levnadsvillkor i utvecklingsländer. Vi är huvudsponsor av Gundua Health Centre, en hälsoklinik för barn och mödrar i området Ex-Lewa i norra Kenya. Samarbetet innebär att vi stöttat uppförandet och den fortsatta driften av hälsokliniken. Projektet ger förutsättningar till ett engagemang där både våra medarbetare och våra kunder aktivt kan bidra till att göra skillnad.
Gundua Foundation är en ideell stiftelse som grundades 2006 och bygger sin verksamhet på stöd från olika donatorer och samarbetspartners i Sverige. Stiftelsen arbetar främst genom konkreta satsningar, inledningsvis i området Ex-Lewa, norr om Mount Kenya i Afrika där levnadsstandarden generellt är låg. Där har förutom hälsokliniken även en skola uppförts. Kronprinsessan Victoria är stiftelsens beskyddare.


Kvalitetssäkring av sortiment

Läs mer: Hur kvalitetssäkrar vi vårt sortiment?

Gundua Foundation

Mer information om Gundua Health Centre i filmen.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2022 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.